Regulamin korzystania z aplikacji

 

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z aplikacji mobilnej Taxi Grosz (dalej: „Aplikacja”) oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług przez NOVA sp. Z o.o., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NOVA sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wrocławskich ul. Wrocławska 17 , przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android oraz IOS.
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Regulamin określa także prawa i obowiązki Użytkowników Aplikacji oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności przez spółkę NOVA sp. z o.o. Warunkiem korzystania z Aplikacji Taxi Grosz jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
Usługi dostępne za pomocą Aplikacji świadczone są przez, firmą NOVA sp. Z o.o. z siedzibą w Żernikach Wrocławskich przy ul. Wrocławskiej 17, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 8961546833, REGON: 363352143 , KRS: 0000619527 jak również usługi rozliczeniowe, księgowe i inne dotyczące płatności związanych z obsługą z Aplikacji świadczy NOVA sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach , Wrocławskich, ul. Wrocławska 17, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 8961546833, REGON: 363352143, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000619527.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Usługodawcy w sposób umożliwiający Usługobiorcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
§ 1. Definicje
1. Aplikacja Taxi Grosz - darmowa aplikacja mobilna (oprogramowanie), umożliwiająca zarejestrowanym Użytkownikom zawarcie umowy na przewóz osób oraz zamawiania usług przewozu przez Użytkowników w ramach wykupionego abonamentu, bądź poza nim, przy użyciu mobilnych urządzeń połączonych z siecią Internet.
2. Regulamin - niniejszy dokument regulujący warunki i zasady korzystania z Aplikacji.
3. Usługodawca – NOVA sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach , Wrocławskich, ul. Wrocławska 17, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 8961546833, REGON: 363352143, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000619527. która jest właścicielem, administratorem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją, adres e-mail: biuro@novam.info, a w zakresie usług rozliczeniowych, księgowych i innych dotyczących płatności związanych z obsługą Aplikacji- NOVA sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach , Wrocławskich, ul. Wrocławska 17, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 8961546833, REGON: 363352143, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000619527,
4. Użytkownik - zarejestrowana w Aplikacji i akceptująca Regulamin osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną, która za pomocą Aplikacji może dokonać zakupu abonamentu na przewóz osób (umowa na przewóz osób).
5. Partner/Kierowca - związana z Usługodawcą osoba trzecia, obsługująca zlecenie przewozu Użytkownika na danym, zamówionym przez Użytkownika kursie w ramach zakupionego Abonamentu.
6. Rejestracja -czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, wymagana do uzyskania przez Użytkownika dostępu do w pełni funkcjonującej Aplikacji.
7. Hasło – indywidualny ciąg znaków (litery, cyfry), podany przez Użytkownika przy procesie Rejestracji, wykorzystywany w celu uzyskania dostępu do Konta.
8. Konto - utworzona na przez Usługodawcę na rzecz danego Użytkownika część Aplikacji po prawidłowym przeprowadzonym procesie rejestracji, dzięki której może dokonywać określonych działań w ramach Aplikacji.
9. Miasto - Wrocław, woj. dolnośląskie.
10. Usługa przewozu osób-usługa transportu świadczona Użytkownikom przez Partnerów za pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2005 r. poz.908, w związku z art. 4 ust 1 ustawy z 06.09.2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. z 2007, poz. 874),
11. Faktura - wystawiony przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika dokument księgowy, który może być wystawiony Użytkownikowi zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012, poz. 1528).
12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
13. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
13. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
15. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
16. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i zarazem administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osobą zarządzającą Aplikacją jest Usługodawca.
2. Aplikacja umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi dokonanie zamówienia przewozu (Taxi) .
3. Przewóz osób w ramach zakupionego przez Użytkownika kursu realizowany będzie przez Usługodawcę lub powiązanego z Usługodawcą Partnera w ramach prowadzonej przez niego działalności taksówek osobowych, zgodnie z zamówieniem Użytkownika, co do szczegółów kursu (czas i miejsce podstawienia taksówki, miejsce docelowe kursu).
4. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne dla Użytkownika, a dostęp do niej odbywa się poprzez markety aplikacji oferujące możliwość pobrania aplikacji na urządzenia mobilne: w przypadku systemu Android- Sklep Google Play, w przypadku systemu IOS- AppStore.
5. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego oraz jego połączenie z siecią Internet. Aplikacja jest dostępna jedynie na urządzeniu mobilnym, na którym została zainstalowana. Koszty połączenia z siecią Internet ponosi Użytkownik zgodnie z umowami zawartymi przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
6. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji urządzenie mobilne musi mieć zapewnione
a) aktywne połączenie z siecią Internet (łącze min. 128 kbps dla Użytkownika),
b) aktywną usługę GPS.
7. Zawarcie umowy o świadczenie usług przewozu osób pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje przez złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika poprzez zamówienie przez Usługodawcę usługi przewozu.
8. Użytkownik zamawiający przewóz osób (Taxi), dokonujący wyboru płatności kartą płatniczą, uiszcza cenę za przewóz przelewem bankowym bezpośrednio po dokonaniu zamówienia przewozu poprzez Platformę płatniczą PayPal udostępnioną przez Usługodawcę w ramach Aplikacji.
§ 3.Rejestracja Użytkownika
1. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest bezpłatna Rejestracja Użytkownika i akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca udostępnia w ramach Aplikacji formularz rejestracyjny po pierwszym uruchomieniu Aplikacji, celem przeprowadzenia rejestracji.
3. Rejestracja odbywa się poprzez wpisanie przez Użytkownika w udostępnionym przez Usługodawcę formularzu w ramach Aplikacji wymaganych danych osobowych i akceptację Regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązuje się w procesie rejestracyjnym do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
5. Rejestracja oraz każdorazowe logowanie się do Aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika akceptacji dla postanowień Regulaminu w aktualnej wersji, każdorazowo dostępnej za pośrednictwem Aplikacji.
6. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik wybiera login i hasło, którymi będzie się każdorazowo posługiwał przy logowaniu do Aplikacji.
7. Z chwilą skutecznego zarejestrowania Użytkownika w Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie przez Usługobiorcę Konta Użytkownika, uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta i pełnej funkcjonalności Aplikacji.
8. Użytkownik w momencie Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w Aplikacji jego danych osobowych oraz przetwarzanie przez Usługodawcę tychże danych w celu świadczenia usług w ramach Aplikacji oraz w celu zarządzania Kontem Użytkownika, jak i doskonaleniem funkcjonalności Aplikacji.
9. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian danych go identyfikujących, o których mowa w § 2 ust. 3.
10. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane go identyfikujące, niezwłocznie po każdej zmianie ich dotyczącej, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zmiany.
§ 4.Obowiązki Użytkownika
1.Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej działania,
b) korzystania z materiałów dostępnych w Aplikacji jedynie w ramach dozwolonego użytku,
c) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający pracy innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych innych Użytkowników Aplikacji (prawo do prywatności) i innych przysługujących mu praw.
3. Użytkownik zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Usługodawcy o każdym naruszeniu jego prawa w związku z korzystaniem z Aplikacji.