Regulamin korzystania z aplikacji

 

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczna (Dalej: „Regulamin”) określa Zasadach, zakres í warunki korzystania zrobić do Z Aplikacji mobilnej Taxi Grosz (Dalej: „Aplikacja”) oraz oferowanych ZA JEJ pośrednictwem Usług przez GOTO Sp. z oo   prowadzącego Działalność gospodarcza pod Firma  GOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Pietrzykowicach, pod adresem :, 55-093 Kiełczów, Pietrzykowice 23, wpisaną zrobić Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000523669, posiadającą numer NIP 8992757198 oraz numer REGON 022501601 , przeznaczonej na Urządzenia mobilne Z systemami operacyjnymi Android oraz iOS.
Regulamin JEST regulaminem, O ktorým Mowa w dziedzinie. 8 Ust 1 pkt 1 ustawy z Dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz z 2013 r., poz. 1422). Regulamin określa prawa i obowiązki takze Użytkowników Aplikacji oraz prawa, obowiązki i zakres Odpowiedzialności przez spółkę NOVA Sp. z oo Warunkiem korzystania z Aplikacji Taxi Grosz JEST zapoznanie z treścią Regulaminu SIE JEGO oraz akceptacja.
Usługi DOSTĘPNE ZA Pomocą Aplikacji świadczone przez SA, firma GOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedziba w Pietrzykowicach, pod adresem :, 55-093 Kiełczów, Pietrzykowice 23, wpisaną zrobić Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000523669, posiadającą numer NIP 8992757198 oraz numer REGON 022501601 Jak rowniez Usługi rozliczeniowe, księgowe i inne dotyczące Płatności związanych z OBSŁUGA z Aplikacji świadczy GOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedziba w Pietrzykowicach, pod adresem:, 55-093 Kiełczów, Pietrzykowice 23, wpisaną zrobić Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WROCŁAWIA Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ Gospodarczy Krajowego Rejestru SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000523669, posiadającą numer NIP 8992757198 oraz numer ReGON 022501601
regulamin udostępniany JEST nieprzerwanie na Stronie internetowej Usługodawcy w sposób umożliwiający Usługobiorcom JEGO pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
§ 1. Definicje
1. Aplikacja Taxi Grosz - Darmowa aplikacja mobilna (Oprogramowanie), umożliwiająca zarejestrowanym Użytkownikom zawarcie umowy na przewóz Osób oraz zamawiania Usług PRZEWOZU przez Użytkowników w ramach wykupionego abonamentu, Badz Poza NIM, Przy użyciu mobilnych Urządzeń połączonych Z. siecią Internet.
2. Regulamin - niniejszy dokument regulujący warunki i Zasady korzystania z Aplikacji.
3. Usługodawca - GOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedziba w Pietrzykowicach, pod adresem:, 55-093 Kiełczów, Pietrzykowice 23, wpisaną zrobić Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WROCŁAWIA Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ Gospodarczy Krajowego Rejestru SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000523669, posiadającą numer NIP 8992757198 oraz numer REGON 022501601
4. Użytkownik - zarejestrowana w Aplikacji i akceptująca Regulamin osoba fizyczna, Która ukończyła 18 lat i posiada Znak Budowlany znak Budowlany pełna Wykop wykonać czynności Prawnych, osoba Prawna LUB jednostka organizacyjna posiadająca osobowości prawnej Nie, ktorým odrębne ustawy przyznają Wykop Prawna Która ZA Pomocą Aplikacji moze dokonać zakupu abonamentu na Przewóz Osób (umowa na przewóz Osób).
5. Partner / Kierowca - związana z Usługodawcą osoba trzecia, obsługująca zlecenie PRZEWOZU Użytkownika na danym, zamówionym przez Użytkownika kursie w ramach zakupionego Abonamentu.
6. rejestracja -czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, wymagana zrobić uzyskania przez Użytkownika dostepu do w pełni funkcjonującej Aplikacji.
7. Hasło - Indywidualny ciąg znakow (litery, Cyfry) Podaný przez Użytkownika Przy procesie rejestracji, wykorzystywany w celu uzyskania dostepu do Konta.
8. Konto - utworzona na przez Usługodawcę na Rzecz danego Użytkownika Część Aplikacji po prawidłowym przeprowadzonym procesie rejestracji, dzieki ktorej moze dokonywać określonych Działań w ramach Aplikacji.
9. Miasto - Wrocław, woj. dolnośląskie.
10. Ceny Usług PRZEWOZU Osób-Ceny Usług Transportu świadczona Użytkownikom przez Partnerów za Pomocą taksówki (w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z Dnia 20/06/1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U. z 2005 r. Poz.908, w związku 4 sztuki z Ust 1 ustawy z 06.09.2001r o transporcie Drogowym Dz U. z 2007 poz 874), ....
11. Faktura - wystawiony przez Usługodawcę na Rzecz Użytkownika Dokument księgowy, Który moze Być wystawiony Użytkownikowi zarówno w formie papierowej , JAK IW formie Elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministro Finansów oo Dnia 20 Grudnia 2012 r. W sprawie faktur przesyłania wag formie Elektronicznej, zasad Ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu Kontroli Skarbowej LUB organowi (Dz. U. 2012, poz. 1528).
12. Świadczenie Usługi Drogą elektroniczna - Wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne Zadanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za Pomocą Urządzeń do elektronicznego Przetwarzania, włącznie Ż kompresją Cyfrowej, przechowywania i danych, Która JEST w całości nadawana , odbierana LUB transmitowana za Pomocą Sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
13. Konsument - za Konsumenta W rozumieniu przepisów ustawy z Dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, uważa SIE fizyczna osobę dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio oo JEJ działalnością gospodarcza LUB Zawodowej;
13. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z Dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba Prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca NaS własnym imieniu Działalność gospodarcza LUB Zawodowej;
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Dnia 18 lipca 2002 r. (. Dz U. Nr 144, poz 1204 z późn zm,.);
Teleinformatycznego 15. System - Zespół współpracujących ZE soba Urządzeń Informatycznych i Oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, A takze wysyłanie i odbieranie
danych poprzez Sieci telekomunikacyjne za Pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
16. Prawo telekomunikacyjne - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne (. ... Dz U. Nr 171, poz 1800 z późn zm);
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem í zarazem administratorem Danych Osobowych Użytkowników oraz osoba Zarządzająca Aplikacją żartem Usługodawca.
2. Aplikacja umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi dokonanie zamówienia PRZEWOZU (Taxi).
3. Przewóz osób w ramach zakupionego przez Użytkownika kursu realizowany bedzie przez Usługodawcę Lub powiązanego oo Usługodawcą Partnera WAG ramach prowadzonej przez niego działalności taksówek Osobowych, zgodnie z zamówieniem Użytkownika, co zrobić szczegółów kursu (Czas I MIEJSCE podstawienia taksówki, MIEJSCE docelowe kursu).
4. pobranie Aplikacji, Jak rowniez korzystanie Z Aplikacji żartem bezpłatne dla Użytkownika, O Dostęp zrobić Niej odbywa sie poprzez Markety Aplikacji oferujące możliwość pobrania Aplikacji na Urządzenia mobilne: w przypadku Systemu Android- Sklep Google Play, w przypadku Systemu IOS- AppStore.
5. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne JEST posiadanie Urządzenia mobilnego oraz JEGO połączenie Z siecią Internet. Aplikacja JEST Dostępna jedynie na urządzeniu mobilnym, na ktorým została zainstalowana. Koszty polaczenia Z. siecią Internet ponosi Użytkownik zgodnie Z umowami zawartymi przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
6. W celu uruchomienia i korzystania Ż Aplikacji URZĄDZENIE mobilne Musi miec zapewnione
a) Aktywne połączenie Z. siecią Internet (łącze min. 128 kbps dla Użytkownika)
b) Aktywna USLUGE GPS.
7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług PRZEWOZU Osób Pomiędzy Użytkownikiem, A Usługodawcą następuje przez złożenie oświadczenia Woli przez Użytkownika poprzez zamówienie przez Usługodawcę Usługi PRZEWOZU.
8. Użytkownik zamawiający Przewóz Osób (Taxi), dokonujący wyboru Płatności kartą płatniczą, uiszcza ceně za przewóz przelewem bankowym bezpośrednio po dokonaniu zamówienia PRZEWOZU poprzez Platforme płatniczą karta udostępnioną przez Usługodawcę w ramach Aplikacji.
§ 3.Rejestracja Użytkownika
1. Warunkiem korzystania Z Aplikacji żartem bezpłatna rejestracja Użytkownika í akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca udostępnia w ramach Aplikacji formularz rejestracyjny po pierwszym uruchomieniu Aplikacji, celem przeprowadzenia rejestracji.
3. rejestracja odbywa SIĘ poprzez wpisanie przez Użytkownika w udostępnionym przez Usługodawcę formularzu w ramach Aplikacji wymaganych danych Osobowych i akceptację Regulaminu.
4. Użytkownik zobowiązuje SIĘ W procesie rejestracyjnym zrobić wprowadzenia danych zgodnych ZE stanem faktycznym i prawnym.
5. rejestracja oraz każdorazowe logowanie SIĘ zrobić Aplikacji JEST równoznaczne Z wyrażeniem przez Użytkownika akceptacji dla postanowień Regulaminu w Aktualnej wersji każdorazowo dostępnej za pośrednictwem Aplikacji.
6. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik wybiera SIĘ zalogować i hasło, ktorými bedzie SIĘ każdorazowo posługiwał Przy logowaniu zrobić Aplikacji.
7. Z chwila skutecznego zarejestrowania Użytkownika w Aplikacji Pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczna, ktorej Przedmiotem JEST prowadzenie przez Usługobiorcę Konta Użytkownika, uzyskanie przez Użytkownika dostepu do Konta ı pełnej funkcjonalności Aplikacji.
8. Użytkownik w momencie Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w Aplikacji JEGO danych Osobowych oraz przetwarzanie przez Usługodawcę tychże danych w celu świadczenia Usług w ramach Aplikacji oraz w celu Zarządzania Kontem Użytkownika, JAK i doskonaleniem funkcjonalności Aplikacji.
9. Użytkownik ma możliwość dostepu i ZMIAN danych przejść identyfikujących, O ktorých Mowa w § 2 ust. 3.
10. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane identyfikujące ISC, niezwłocznie po każdej zmianie dotyczącej Ich, Nie pozniej niz w ciągu 3 dni roboczych: od Dnia dokonania zmiany.
§ 4.Obowiązki Użytkownika
1.Użytkownik JEST zobowiązany zrobić korzystania Z Aplikacji Wagowo sposób zgodny z obowiązującym Prawem, Regulaminem, A takze zasadami współżycia Społecznego, W TYM ogólnymi zasadami korzystania z Sieci Internet i Aplikacji mobilnych.
2. Użytkownik zobowiązany JEST W szczególności należy:
a) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający JEJ działania,
b) korzystania z Materiałów dostępnych w Aplikacji jedynie w ramach dozwolonego użytku,
c) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający pracy innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych innych Użytkowników Aplikacji (Prawo do prywatności) i innych przysługujących il Praw.
3. Użytkownik zobowiązuje SIĘ do każdorazowego powiadomienia Usługodawcy o każdym naruszeniu prawa JEGO W związku z korzystaniem z Aplikacji.