Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ TAXI GROSZ
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Usługodawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Usługodawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Usługodawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem” (RODO), Usługodawca informuje, że: świadczy usługi pod nazwą firmy GOTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach, pod adresem: , 55-093 Kiełczów, Pietrzykowice 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem KRS 0000523669 , posiadającą numer NIP 8992757198  oraz numer REGON 022501601 będący właścicielem Aplikacji Mobilnej Taxi Grosz jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji (dalej: „Administrator” lub „Usługodawca”).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: biuro@taxigrosz.pl .info lub listownie na adres: GOTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach, pod adresem: , 55-093  Kiełczów, Pietrzykowice 23, 

Administrator zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich narzędzi, w szczególności: szyfrowanie haseł w bazie danych, instalację certyfikatów SSL, oraz zachowania należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych osobowych i adresowych oraz w celu zapewnienia ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji Taxi Grosz zgodnie z wymogami przepisów obowiązującego prawa.

Każdy Użytkownik w momencie Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w Aplikacji jego danych osobowych i adresowych oraz przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie ww. danych w określonym zakresie przez Administratora.

Wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny

Każdy Użytkownik ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji, do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdym czasie. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).

§ 1. Postanowienia ogólne

Zapoznanie się z Aplikacją nie wymaga Rejestracji Użytkownika ani podania jakichkolwiek danych osobowych.
2. Warunkiem korzystania z Aplikacji, a tym samym świadczenia usługi drogą elektroniczną, jest bezpłatna Rejestracja Użytkownika w trakcie której Użytkownik podaje następujące dane osobowe i adresowe:
a) imię i nazwisko (w odniesieniu do przedsiębiorców również firma, pod jaką działają),
b) adres e-mail,
c) hasło, tj. ciąg znaków (cyfry, litery, znaki specjalne), dowolnie wybrane i podane przez Użytkownika, niewidoczne i zaszyfrowane,
d) imię i nazwisko właściciela karty kredytowej,
e) adres właściciela karty kredytowej,
f) numer karty kredytowej,
g) numer CVV/CVC karty kredytowej,
h) datę ważności karty kredytowej,
i) markę, model, numer seryjny oraz numer identyfikacyjny telefonu, z którego korzysta Użytkownik. j) adres zamieszkania/siedziby,

Brak podania danych osobowych i adresowych, o których mowa w § 2 ust.1, uniemożliwia założenie Konta Użytkownika.
4. Usługodawca gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika jako osoby, od której pochodzą.
5. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi (np. Partnerzy – kierowcy, GOTO Sp.z o .o . z siedzibą w Pietrzykowice 23 - podmiot zajmujący się sferą płatności i księgowo-rozliczeniową, firmy IT, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie). Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W myśl § 28 przywołanego w zapisie poprzedzającym Rozporządzenia – Usługodawca jako Administrator – w drodze umowy zawartej na piśmie może powierzyć przetwarzanie danych w jego imieniu Innemu Podmiotowi Przetwarzającemu, który zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przedmiotowego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (tj. Użytkownika). W takim przypadku przetwarzanie danych odbywać się będzie również w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”) .
7. Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną - Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Użytkownika i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 przywołanej ustawy, inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną - Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w powyżej;
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
9. Dla celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną - dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w art. 18 ust. 4 i 5 (wskazane powyżej) dotyczących korzystania przez Użytkownika z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną, pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że Użytkownik wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń. Usługodawca nie może zestawiać danych osobowych Użytkownika z przybranym przez niego pseudonimem.
10. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
• Art. 17 i następne ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Usługodawca może przetwarzać dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
• Przetwarzanie danych w przypadku wypełnienia formularza rejestracyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (RODO), a zatem w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy świadczenia usługi Aplikacji. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią zawartej przez Użytkownika Aplikacji
• Dane osobowe mogą być przetwarzane także celem spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (RODO);
• Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (RODO), a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.
d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się do czasu jej wycofania. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
§ 2. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Aplikacji-cele
1. Użytkownik w momencie Rejestracji w Aplikacji wyraża zgodę na umieszczenie w Aplikacji danych, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz przetwarzanie przez Administratora tychże danych. Wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych Użytkownika ma charakter dobrowolny, a Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawienia.
2. Dane, o których mowa w § 1 ust. 2, są gromadzone w procesie Rejestracji Użytkownika i przetwarzane w celu:
− świadczenia przez Usługodawcę Aplikacji usług dostępnych za pomocą Aplikacji, tj. prowadzenie i zarządzanie Kontem Użytkownika, udostępnienie Użytkownikom Konta i pełnej funkcjonalności Aplikacji, jak i doskonaleniem funkcjonalności Aplikacji (tj. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie”),
− wykonywania przez Usługodawcę zobowiązań prawno-księgowych związanych z świadczeniem usług w ramach Aplikacji,
− przekazywania Kierowcom niezbędnych danych do wykonania umowy,
− wysyłania Użytkownikom Aplikacji powiadomień systemowych oraz powiadomień o statusie ich zamówień.
− zawarcia i realizacji umowy przewozu osób,
− przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe
− prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą),
− umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
− obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
− analitycznym i statystycznym.
3. Użytkownik w momencie Rejestracji wyraża również zgodę na zlokalizowanie (dane z nadajnika GPS) i przekazanie miejsca pobytu Kierowcom, którzy odebrali zamówienie usługi przewozu osób przekazane za pomocą Aplikacji.
4. Użytkownik w momencie Rejestracji wyraża zgodę na ujawnienie i przekazanie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefony i lokalizacji poszczególnym Kierowcom, którzy świadczyć będą na rzecz Użytkownika usługę przewozu osób.
5. Użytkownik w momencie Rejestracji wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych dotyczących karty kredytowej, tj. numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, numeru CVV, CVC podmiotom trzecim, wyłącznie w celu prawidłowego rozliczenia zawartych przez Użytkownika usług przewozu.
6. Użytkownik w momencie Rejestracji wyraża jednocześnie zgodę na przekazanie jego danych osobowych w celu rozliczeń Kierowców przez Usługodawcę. Dane te są niezbędne do poprawnego działania Aplikacji i są wykorzystywane w celu dokonania rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Kierowcą w zakresie zrealizowanych na rzecz danego Użytkownika kursów, jak również mają charakter identyfikacyjny o wykorzystanych mediach telekomunikacyjnych i czasach rozpoczęcia i zakończenia kursu, jak również ogólnym czasie korzystania z Aplikacji.
7. Zgoda na wykorzystywanie i przechowywanie przez Administratora danych osobowych w celach komercyjnych jest dobrowolna. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swą zgodę, wysyłając e-mail na adres: biuro@novam.info
§ 3. Zmiana danych osobowych
1. Każdy Użytkownik ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawienia, zaktualizowania oraz usunięcia swoich danych udostępnionych w trakcie Rejestracji do Aplikacji.
2. Użytkownik Aplikacji ma obowiązek aktualizować dane, o których mowa w § 1 ust. 2 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zmiany.
3. W przypadku braku dokonania aktualizacji danych przez Użytkownika, o której mowa w § 3 ust. 3, Administrator może zwiesić Konto Użytkownika do czasu aktualizacji. 4. Wgląd, poprawa, zmiana, aktualizacja danych przez Użytkownika, o których mowa w § 3 ust. 2, możliwa jest po zalogowaniu się przez Użytkownika do jego Konta.
5. Użytkownik przesyła Administratorowi prośbę o usunięcie danych z Konta na adres e-mail: biuro@novam.info

§ 4. Ograniczenie odpowiedzialności
1. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem Aplikacji Taxi Grosz lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe i adresowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania i treść tych wiadomości.
2. Użytkownik, zgodnie z Regulaminem Aplikacji Taxi Grosz , zobowiązuje się do uniemożliwiania dostępu do Aplikacji osobom trzecim. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta w Aplikacji przez osoby trzecie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych udostępnionych przez Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez osoby trzecie, które w Aplikacji zamieszają linki zewnętrzne, po których Użytkownik może przejść na inną stronę web.

Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
6. Usługodawca może nieodpłatnie udostępnić dane, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7. Usługodawca, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:
a) możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;
c) podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 ro świadczeniu usług drogą elektroniczną (patrz § 1 ust 6);
10. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o których mowa na wstępie niniejszego ustępu.
11. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Aplikacja używa cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
13. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies.
14. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

15. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

17. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
18. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest m.in. pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.